Mai Linh Corporation

7 Tháng Sáu, 2021

Bối cảnh

Mai Linh là một trong những thương hiệu lớn nhất Việt Nam gắn liền với lĩnh vực vận tải. Trước áp lực cạnh tranh từ các đơn vị “vận tải số” và những nhu cầu mới liên quan đến dịch chuyển, Mai Linh đã đang dần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ ra nhiều lĩnh vực liên quan. Bởi vậy, Mai Linh cần tìm một chiến lược định vị mới vừa kế thừa những giá trị cốt lõi của tập đoàn vừa đặt tiền đề cho các kế hoạch tương lai.

Giải pháp

Xây dựng chiến lược định vị cho thương hiệu tổng. Từ đó kế thừa, phát triển hoặc điều chỉnh các thương hiệu con trong hệ sinh thái Mai Linh để tạo ra tính đồng bộ, nhất quán.

Hạng mục thực hiện

Xây dựng định vị thương hiệu, mục tiêu thương hiệu, ý tưởng thương hiệu, niềm tin thương hiệu, tính cách thương hiệu, tuyên ngôn thương hiệu. 

Kết quả

Phát triển và ứng dụng thành công chiến lược thương hiệu và kiến trúc thương hiệu tương ứng cho các công ty con của tập đoàn Mai Linh 

 • Mai Linh Media (Source Brand)
 • Mai Linh Logistic (Umbrella Brand)
 • Mai Linh Smart Car (Source Brand)

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ cho tập đoàn Mai Linh 

 • Vận tải công nghệ
 • Kinh doanh, sửa chữa và dịch vụ bảo dưỡng
 • Tài chính bán lẻ 
 • Bảo hiểm
 • Media
 • Bảo an 
 • Logistics
 • Bất động sản

Tái định vị thành công thương hiệu Mai Linh trên thị trường với tuyên ngôn thương hiệu “Thúc đẩy hành trình sống” với sứ mệnh “Khơi dậy những cơ hội trên các chặng đường di chuyển mỗi ngày”. 

 

Vấn đề của doanh nghiệp bạn là gì? Hãy liên với chung tôi để nhận tư vấn.